Privacyverklaring

 

Puur Evenwicht, gevestigd aan Zeepziederstraat 28, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Home

Contactgegevens:

www.puurevenwicht.nl

Zeepziederstraat 28

4871 MG Etten-Leur

06-12166081

 

Puur Evenwicht is geregistreerd onder KvK nummer 70983453

Linda Hontelé is de eigenaar en tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Puur Evenwicht. Zij is te bereiken via info@puurevenwicht.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Puur Evenwicht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
–E-mailadres

–Polisnummer zorgverzekering

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door contact op te nemen via het contactformulier, ons een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Puur Evenwicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid
– Biometrische gegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Puur Evenwicht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
–Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Puur Evenwicht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw       voorkeuren.
–Puur Evenwicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Puur Evenwicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Puur Evenwicht) tussen zit. Puur Evenwicht gebruikt de volgende computerprogramma’s of –systemen:

Excel voor de verwerking van de persoonsgegevens en het aanmaken van de facturen samen met het softwarepakket Evry Gewichtsconsulenten voor (voedings-) berekeningen en rapportage.

 

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Puur Evenwicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

– voor persoonsgegevens: Maximaal 7 jaar na het afronden van het traject

– voor inhoudelijke informatie mbt het traject maximaal 1 jaar na afronden van het traject

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Puur Evenwicht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik.
Puur Evenwicht gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Puur Evenwicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puurevenwicht.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Puur Evenwicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik je persoonsgegevens beveilig.

Puur Evenwicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puurevenwicht.nl

 

 

 

 

Disclaimer

 

Puur Evenwicht besteed haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Alle eigendomsrechten berusten bij Puur Evenwicht of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan om de inhoud van de te volgen programma’s (reader, handouts, video’s, documenten en audiofiles) te verspreiden. Alle eigendomsrechten berusten bij Puur Evenwicht. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht